Esiet sveicināti
Mežinieku pamatskolas mājas lapā!

Mežinieku pamatskola

Mežinieku pamatskola

Skola īsteno pamatizglītības programmu, kods 21011111 un speciālās pamatizglītības programmas 21015611, 21015811.
Skola akreditēta līdz 2020. gada 31.decembrim.

Mājas lapa

www.meziniekuskola.lv

Sociālie tīkli

facebook.com

Skolas
direktore

Zinta Puriņa
+371 26032152
+371 27234205
+371 63723045

direktora vietniece
mācību darbā

Solvita Grase
+371 25995736

direktora vietniece ārpusstundu un audzināšanas darbā

Anda Janševska
+371 26169535


Turpinām īstenot programmu:

“Atbalsts pozitīvai uzvedībai”, akcentējot pamatvērtības: drošību, cieņu, līdzatbildību. Veicinām izglītojamo individuālo kompetenču attīstību, skolēnus iesaistot projektos un sabiedriskajās aktivitātēs, veicinot kultūrmantojuma saglabāšanu un stiprinot piederības sajūtu savai ģimenei, skolai, novadam, Latvijas valstij.

Skolas moto:

„Lai katrs rīts aust ar cerību, Lai katra diena ir atslēga priekam, Lai katrs vakars nāk ar gandarījumu par dienā paveikto!”

Mācību priekšmetu skolotāji:

 • Latviešu valoda 5. - 9. klasei – Gunta Ercmane
 • Literatūra5. - 9. klasei – Gunta Ercmane
 • Angļu valoda 1. – 9. klasei – Inita Helviga
 • Krievu valoda 6. – 9. klasei – Mārīte Šereiko
 • Matemātika 5. – 9. klasei – Jānis Sarcevics
 • Informātika 5., 6., 7. klasei – Jānis Sarcevics
 • Latvijas un pasaules vēsture 6. – 9. klasei – Raitis Čivčs Vaivads
 • Sociālās zinības 5. – 9. klasei – Raitis Čivčs Vaivads
 • Dabas zinības 5. - 6. klasei – Iveta Otikova
 • Bioloģija 7. - 9. klasei – Iveta Otikova
 • Fizika 8. – 9. klasei – Iveta Otikova
 • Ķīmija 8. – 9. klasei - Iveta Otikova
 • Ģeogrāfija 7. – 9. klasei – Sanita Lastovska
 • Mājturība un tehnoloģijas 5. – 9. klasei – Solvita Grase, Ēriks Prenclavs, Kaspars Karlsons
 • Sports 1. - 9. klasei – Laura Janševska
 • Mūzika 1. – 9. klasei – Biruta Kulbe
 • Vizuālā māksla 5. - 9. klasei – Zinta Puriņa
 • Vizuālā māksla 1. - 4. klasei – Anda Janševska

Klašu audzinātāji:

 • 1. klasei – Anda Janševska  
 • 2. klasei – Ineta Legzdiņa
 • 3. klasei – Irina Štālberga
 • 4. klasei - Genovaite Janševska
 • 5. klasei – Inita Helviga
 • 6. klasei – Iveta Otikova
 • 7. klasei – Gunta Ercmane
 • 8. klasei – Mārīte Šereiko
 • 9. klasei – Laura Janševska

Brīvdienas izglītojamajiem 2020/2021 mācību gadā:

 • Rudens brīvdienas no 19. oktobra līdz 23. oktobrim
 • Ziemas brīvdienas no 21. decembra līdz 1. janvārim
 • Pavasara brīvdienas no 15. marta līdz 19. martam
 • Vasaras brīvdienas no 1. jūnija līdz 31. augustam
 • Papildus brīvdienas 1. klasei:  Projektu nedēļa no 8. februāra līdz 12. februārim.

Dokumenti:

NOLIKUMS

PAŠNOVĒRTĒJUMS

IEKŠĒJIE KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Mācību priekšmetu skolotāju konsultāciju saraksts

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Ministru Kabineta 24.11.2009. noteikumu Nr.1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos" prasību īstenošana

Noteikumi par rīcības plānu, ja Mežinieku pamatskolā konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas

Par drošību ekskursijās un pārgājienos

Par drošību Mežinieku pamatskolas mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību

Kārtība, kādā Mežinieku pamatskolā uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

Par drošību Mežinieku pamatskolas organizētajos pasākumos

Par pirmās palīdzības sniegšanu

Par drošību sporta nodarbībās un sacensībās

Ugunsdrošības noteikumi izglītojamiem

Elektrodrošības noteikumi izglītojamiem

Drošības noteikumi fizikas mācību kabinetam

Drošības noteikumi informātikas mācību kabinetam

Drošības noteikumi ķīmijas un bioloģijas mācību kabinetam

Vispārējie drošības noteikumi mājturības un tehnoloģiju mācību telpām un nodarbībām

Ārkārtas situācijā, pandēmijas laikā izvietotā informācija:

lasīt nr. 1, lasīt nr. 2

Par mācību procesa un citu pienākumu organizēšanu izglītojamo brīvdienās un ārkārtas situācijā:

lasīt rīkojumu

Par mācību procesu un citu pienākumu organizēšanu periodā no 2020. gada 30. novembra līdz 18. decembrim:

lasīt rīkojumu

Rīcības plāns darbam ārkārtējās situācijas periodā:

lasīt dokumentu

Konsultācijas 2020. decembris

Mācību procesa organizēšanas kārtība 2020./2021.mācību gadāJāsāk ar skolu, bet nav jābeidz ar skolu. Jāsāk ar prasmi skatīties, ar prasmi klausīties, ar prasmi visā iedziļināties.
/Melānija Vanaga/

Lai izdodas jaunais zinību cēliens!
LŪDZAM VECĀKUS E-KLASĒ IZLASĪT NOTEIKUMUS UN PARAKSTĪTIES PAR TO IEVĒROŠANU - SKOLAS KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEM UN DROŠĪBAS NOTEIKUMIEM COVID-19 LAIKĀ!

 Mežinieku pamatskola

+371 637 23045

Skolas iela 2, Jaunbērze, Jaunbērzes pagasts, Dobeles novads, LV – 3717

© meziniekuskola.lv 2021 visas tiesības aizsargātas   / sīkdatnes   /   privātuma politika

Built with Mobirise maker